Mediation of rechtspraak?

Je kiest voor mediation als je samen een oplossing buiten de rechter om wenst. Mediation is dé vorm van bemiddeling bij kwesties, waarbij de geheimhouding en je eigen inspraak leidt tot een win-win oplossing.

Mediation in relatie tot privaatrecht betekent ruime vrijheid (partijautonomie). Als grens geldt alleen dat er niet mag worden gehandeld in strijd met het dwingend recht en met het publiekrecht in het algemeen. Daarnaast is het kostenefficiënt en sneller dan een formele procedure.


Conflicten


Conflicten kunnen overal ontstaan. Op het werk, in uw familie en in uw omgeving. Tussen bedrijven, burgers en overheid. Uiteindelijk wordt er niet meer constructief met elkaar gesproken en komt men niet meer tot een gezamenlijk gedragen oplossing. Een conflict kost veel negatieve energie, uw nachtrust, veel tijd, kosten van inhuur adviseurs, advocaten, stagnatie van andere zaken, stress op het werk en privé.

U kunt de oplossing van het conflict laten beslissen door een rechter, een arbiter of met een bindend advies. In deze gevallen heeft u geen eigen invloed op de definitieve uitkomst van het geschil. En dat kan uw belangen ernstig beschadigen.

Mediation kan voor verschillende typen conflicten worden ingezet zoals bij instrumentale kwesties (bijvoorbeeld project verantwoordelijkheid), kwesties bij de verdeling van schaarse middelen (bijvoorbeeld nalatenschappen), sociaal-emotionele kwesties (bijvoorbeeld contactbreuk) of machtskwesties (bijvoorbeeld zeggenschap). Vaker nog zijn conflicten ‘gemengd’, een mix van bovenstaande kwesties.


Mediation


Mediation ligt geheel in lijn van de doelstellingen van het ministerie van justitie. Het is in veel gevallen een meer adequate manier van conflicthantering dan rechtspraak, omdat het ruimte biedt aan niet-juridische, flexibele oplossingen. Daarnaast is mediation vaak minder ingrijpend en goedkoper dan de stap naar de rechter. U kunt voor mediation kiezen ook al loopt uw zaak al bij de rechter (m.u.v. vreemdelingenzaken). Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van de rechtbank of het gerechtshof waar uw zaak loopt. Als u (alsnog) kiest voor mediation, dan kunt u ook niet-juridische aspecten in uw oplossing betrekken. Dat is in een juridische procedure niet mogelijk. U kunt kiezen voor mediation in elke fase van een conflict, dus ook tijdens een bezwaar- of beroepsprocedure. Met uitzondering van strafzaken wordt de gerechtelijke procedure doorgaans opgeschort totdat de uitkomst van de mediation bekend is. Mocht de mediation niet slagen dan gaat de procedure bij de rechter verder. Bij een overeenstemming stopt de gerechtelijke procedure.

Bij mediation gaat de mediator vertrouwelijk in gesprek met alle partijen. Alle partijen zijn gelijkwaardig en nemen vrijwillig deel aan de mediation. Hierdoor ontstaat direct een zichtbaar gezamenlijk belang. Namelijk, alle deelnemende partijen willen het conflict oprecht oplossen. Anders dan een advocaat is de mediator onpartijdig, onafhankelijk en de voorzitter van het gesprek. Advocaten, deskundigen of gemachtigden kunnen in overleg de mediation bijwonen. De mediator begeleidt in het luisteren en begrijpen van elkaar. Geeft inzicht in conflictpatronen en verheldert het conflict, de weg naar de oplossing en het maken van de uiteindelijke afspraken. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken is en blijft vertrouwelijk!


Mediationovereenkomst


Mediation is vertrouwelijk. Alles wat tijdens de mediation besproken wordt en wat ten behoeve van de mediation wordt opgesteld, is vertrouwelijk. Partijen moeten vrijuit met elkaar kunnen communiceren, zonder het risico te lopen op bepaalde uitspraken gepakt te worden. Alle deelnemers van de mediation – partijen, de mediator en derden – verplichten zich tot geheimhouding. Deze geheimhoudingsplicht wordt vastgelegd in de mediationovereenkomst, die bij het begin van de mediation getekend wordt. Partijen kunnen overigens wel andere afspraken maken over wat zij wel en wat zij niet naar buiten mogen brengen.

Samenhangend met de vertrouwelijkheid van mediation is de beslotenheid. Tijdens de mediation zijn er geen andere personen aanwezig dan de mediator en partijen, c.q. hun vertegenwoordigers en adviseurs, tenzij partijen daarvoor toestemming hebben verleend. De volgende informatie valt onder de vertrouwelijkheid van mediation en mag dus niet aan anderen dan bij de mediation betrokkenen meegedeeld worden: -Informatie omtrent het verloop van de mediation; -Ingenomen standpunten; -Gedane voorstellen; -Verstrekte informatie; -De mediationovereenkomst; -Opgestelde aantekeningen; – Verslagen; – De eindovereenkomst; – Andere gegevensdragers, zoals geluidsbanden, videobanden, foto’s en digitale bestanden in welke vorm dan ook.

Het vertrouwelijke karakter van mediation blijft ook na beëindiging van een mediation bestaan. Na afronding van de mediation kan de informatie die in de procedure naar voren is gebracht, dus niet door de partijen aan elkaar worden tegengeworpen in een mogelijk latere gerechtelijke procedure.


Eindovereenkomst


Samen bespreken wij het wat, hoe, wanneer, de doelen, wensen en welke oplossing voor iedereen aanvaardbaar is. Je bent pas gebonden aan de voorstellen wanneer deze zijn geconcretiseerd in de eindovereenkomst  én de eindovereenkomst is ondertekend!

De eindovereenkomst kan bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst zijn en is een bindende regeling ter beëindiging of ter voorkoming van een geschil. De aard hiervan brengt met zich mee dat partijen in beginsel geen beroep kunnen doen op dwaling. De vaststellingsovereenkomst levert geen directe executoriale titel op. Om die te verkrijgen moet de overeenkomst worden vastgelegd bij notariële akte, of worden bevestigd door een rechterlijk vonnis.

Het resultaat is een gezamenlijke gedragen oplossing van het conflict of de kwestie, meer begrip voor elkaar, meer rust, tijd en geldbesparing.

U kunt in de meeste gevallen samen met de andere partij ervoor kiezen de kosten van de mediation te delen. Immers, de mediator begeleidt het proces voor u gezamenlijk.

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.