Bemiddeling

Onafhankelijke gespreksbegeleiding

Wat doe je als er geen sprake is van een geëscaleerd conflict, maar wel ontwijkgedrag, spanningen, verdriet, ontevredenheid, wantrouwen, communicatieproblemen en/of bijvoorbeeld spanningsuitval?

Het inschakelen van een bemiddelaar als gespreksleider is van groot belang om het maximale uit een bijeenkomst te halen. Met een externe gespreksleider is bovendien de neutraliteit gegarandeerd. Denk bijvoorbeeld aan een samenkomst met de ondernemingsraad, de bewonerscommissie, een debat met inwoners etc.. Kortom: je wil geen onderdeel worden van een potentieel conflict en wel inhoud rationeel en constructief bespreekbaar houden.

Gespreksbegeleiding en/of bemiddeling bij een arbeidsconflict

De bedrijfsarts of arboarts afhankelijk van de mate van escalatie (STECR-werkwijzer en NVAB-richtlijnen) kan in zijn advies gespreksinterventies opnemen (al dan niet met een interventieperiode), waarbij een gesprek onder begeleiding van een communicatie- en conflictdeskundige derde nodig zou zijn. Deze professional kan een interne of externe interventie deskundige zijn en treedt dan op als bemiddelaar of registermediator. Het inschakelen van een bemiddelaar wordt vaak als laagdrempeliger ervaren. De motivatie om mee te willen werken aan de oplossing is daarmee hoger.

De rol van een externe gespreksleider

Voor een geslaagde bijeenkomst is een betrokken gespreksleider een belangrijke vereiste. Onze gespreksleiders zijn betrokken, enthousiast en hebben kennis van zaken. Een debat moet voor de deelnemers en het publiek informerend en boeiend zijn. Dát realiseren is nu ook precies de opdracht voor een gespreksleider. Onze gespreksleiders zijn geen presentatoren. Het zijn professionele conflictbemiddelaars met de subscope onderhandelingen. Het zijn procesbegeleiders pur sang en hebben veel ervaring met het leiden van bijeenkomsten in de wereld van overheid, bedrijfsleven en politiek.

Bemiddeling

Anders dan mediation is bemiddeling een niet-formele vorm van alternatieve geschillenoplossing. Sommige kwesties zijn goed op te lossen met een goed gesprek. Formele overeenkomsten voorafgaande om over te kunnen gaan tot het feitelijke bemiddelende gesprek zijn dan niet persé noodzakelijk. Wel stemmen we vooraf schriftelijk een aantal basis afspraken af, zoals de geheimhouding. Bemiddeling is niet geschikt bij een geëscaleerd conflict en/of een conflict dat juridiseerd is of wordt.

Dialoogbemiddeling oftewel onafhankelijke gespreksleiding

Wanneer er een enorme drempel is ontstaan om kwesties bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat je de zorg hebt dat er meer schade wordt aanricht dan oplost. Of juist omdat je denkt dat de ander machtiger is in woord of functie dan jij. Je kunt je dan laten bijstaan door een bemiddelaar, zodat jullie gelijkwaardig het gesprek met elkaar kunnen voeren. Dat is één van de aspecten waar de bemiddelaar primair op let.

Of je bent leidinggevende, een teamleider en je wilt spanningen in je team doorbreken en de situatie niet laten escaleren. In dit soort situaties treedt de dialoogbegeleider op als gespreksleider en is teambemiddeling een goede keuze. 2FM is gecertificeerd team(conflict)coach en deskundig bekend met de praktijk van een leidinggevende of een teamleider.

De dialoogbegeleider onderzoekt wat er speelt en creëert ruimte waarin jullie weer met elkaar gaan communiceren. Of dit nou tussen twee personen is, in een team of tussen meerdere partijen. Als gespreksleider treedt de bemiddelaar op als jullie kopbaken. Jullie kunnen hierdoor constructiever navigeren in het gesprek.

De werkwijze

Eerst wordt onderzocht wat maakt dat jij of jullie hulp inroepen en wat je ermee hoopt te bereiken. Dat kan via 1-op-1 persoonlijke intakegesprekken. Soms, wanneer er wordt aangegeven er geen bezwaar tegen te hebben dan gaan we meteen aan tafel met alle betrokken personen.

Na een korte verkenning volgt een gestructureerd gesprek waarin ieder de gelegenheid krijgt om uit te leggen waar de schoen wringt. Als MfN-registermediator beschik ik over verschillende technieken en oefeningen om jullie te helpen écht met elkaar in dialoog te gaan. De vakkennis en professionaliteit als MfN-registermediator is van toegevoegde waarde, wanneer ik ondersteun als dialoogbegeleider.

Daarnaast kun je extra aandacht verwachten wanneer nodig. De dialoog wordt dan tijdelijk onderbroken, zodat iedere deelnemer tijdens een individueel gesprek met de dialoogbegeleider kan sparren. Alles met het doel om op te lossen wat er mis is en vooral; ervan te leren en concrete actiepunten voor de toekomst te formuleren.

Wanneer zet je dialoogbemiddeling in?

Dialoogbemiddeling is dé tool voor vele kwesties zoals relatieherstel, het verbeteren van onderlinge samenwerking, veranderen van leiderschapsstijl, van ontwijken naar samenwerken, verbeteren van de communicatie(stijl), weerbaarheid bij re-integratie etc.. En denk hierbij als werkgever ook aan je zorgplicht, wanneer er sprake is van persoonlijke kwesties in de privésfeer bij de werknemer die kunnen leiden tot verzuim of leiden tot ruziegedrag op het werk. Lastige gesprekken als het gaat om de gewenste onafhankelijke positie van bijvoorbeeld de HR Professional. Een dialoogbegeleider ondersteunt ook dan.

Het verschil tussen mediation en dialoogbemiddeling

Een mediation start met het tekenen van een uitgebreide mediationovereenkomst waarmee de registermediator en betrokken partijen zich verbinden aan een flink aantal afspraken, juridisch als niet-juridisch. Hiermee heeft mediation een formeel karakter. Dat is bij dialoogbemiddeling veel minder het geval. Wel geef je per schriftelijk akkoord aan dat je het eens bent met de dialoogbemiddeling, zodat het helder is wat je mag verwachten en dat je ervan op de hoogte bent dat de dialoogbegeleider expliciet niet optreedt als mediator.

De mediator als gespreksleider

In de rol van MfN-registermediator ben je neutraal, heb je geen uitgesproken mening en is het aan de partijen zélf om met oplossingen te komen. Als bemiddelende gespreksleider kan er een vrijere rol worden ingenomen. Daarnaast kan een gespreksleider soms zelfs ongevraagd een oplossing aandragen.

Geheimhouding

Een mediator heeft een geheimhoudingsverplichting, een gespreksleider heeft deze verplichting niet doch stelt wel altijd de behoefte hiertoe centraal van de deelnemers.

WhatsApp
WhatsApp
WhatsApp>
[Diana] Hallo, stel gerust vrijblijvend je vraag. Ik reageer vertrouwelijk zodra ik kan.